Linki

Menu

Dokumenty szkolne

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Gimnazjum w Białym Kościele


Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. ,,W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania" (Dziennik Ustaw nr 12 poz. 67)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 1997 r. ,,W sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne" (Dziennik Ustaw nr 57 poz. 358)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września2001 r. ,,W sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej" (Dziennik Ustaw nr 101 poz. 1095)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001 r. ,,W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki"
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. ,,W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach" (Dziennik Ustaw nr 6 poz. 69)

 

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

 

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 • poznawanie kultury i języka innych państw;
 • poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
 • podnoszenie sprawności fizycznej;
 • przeciwdziałanie patologii społecznej;
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:
 • wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne;, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

- zwane dalej "wycieczkami",

 • imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;
 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;
 • imprezy wyjazdowe-związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
 1. Organizację wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych:
 2. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach za wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.
 3. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 4. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 6. W czasie wycieczki autokarowej, przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów.
 7. W czasie wycieczki na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, jeden nauczyciel może mieć pod opieką najwyżej 30 uczniów; jeżeli wyjście dotyczy dalszych miejscowości, jeden opiekun powinien odpowiadać za 15 uczestników.
 8. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.
 9. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk" i "pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 10. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
 11.  Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się po stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.
 12.  Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
 13.  Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
 14. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
 15. Do obowiązku kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

- zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,

- uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.

 1.  Wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.
 2. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach- mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
 3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

 

I. Warunki wstępne

1. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej uczniów.

2. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, bazy noclegowej i przewidywanej ceny oraz regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki (stosowny zapis powinien się znaleźć w dzienniku lekcyjnym, a regulamin wraz z podpisami uczniów powinien przechowywać kierownik wycieczki).

3. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki opracowuje kierownik tej wycieczki.

5. Kierownikiem wycieczki powinna być osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych lub pracownik pedagogiczny szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły (nie dotyczy imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, których obowiązują osobne rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001).

6. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

7. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Koszty faktycznie poniesione wliczane są w koszty uczestników wycieczki.

8. Wycieczki krajowe i zagraniczne należy odpowiednio wcześniej zgłosić u dyrektora szkoły.

9.    Zgodę na wycieczkę szkolną wydaje i podpisuje Dyrektor Szkoły.

10. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców /wzór oświadczenia w sekretariacie szkoły/. Oświadczenia rodziców kierownik wycieczki przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki.

11. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:

- miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę;

- miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;

- dokładnym adresie pobytu wraz z nr telefonu;

- przewidywanej trasie wycieczki;

12. Kierownik wycieczki wypełnia kartę wycieczki /wzór w sekretariacie szkoły/ oraz listę jej uczestników z nr polisy ubezpieczeniowej - dokumenty te składa w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed wycieczką celem ich zatwierdzenia przez Dyrektora.

13. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego.

 

II. Obowiązki kadry

1.    Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

·      przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki;

·      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

·      tworząc program wycieczki (imprezy) należy pamiętać:

- powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć;

- powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników);

- powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce, bez dłuższych przerw poza spożywaniem posiłków, snem, toaletą;

- planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu;

·      wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;

·      opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców;

·      regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:

- nazwa imprezy;

- organizator (adres, kontakt imienny);

- termin;

- trasa (kiedy wycieczka kilkudniowa z rozbiciem na poszczególne dni);

- odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał zagwarantowane;

- wymagania zdrowotne;

- wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru;

- zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy);

·      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

·      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;

·      jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach;

·      określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;

·      nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;

·      organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;

·      podział zadań dla uczestników;

·      posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL;

·      udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia;

·      dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;

·      podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

 

 

·      dokumentowanie wycieczek:

-obowiązkowo- formalna dokumentacja (sprawozdanie, rozliczenie finansowe);

-nieobowiązkowo- nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje obowiązków prasie szkolnej obowiązków innej, opisy, eksponaty obowiązków wydawnictwa wzbogacające pomoce dydaktyczne);

 

2.    Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

·      sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

·      opieka nad powierzonymi mu uczniami;

·      współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

·      nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

·      nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;

·      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;

·      sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

 

III. Uczestnicy wycieczki

1.    Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

·      przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem;

·      swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;

·      poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;

·      wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;

·      w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;

·      bagaż podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym;

·      w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;

·      nie zaśmiecać pojazdu;

·      korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

·      w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;

·      dbać o higienę i schludny wygląd;

·      nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;

·      w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów;

·      zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;

·      pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

IV. Uwagi końcowe

1.    Wycieczki i imprezy typowo rekreacyjne, których długość przekracza 3 dni należy, w miarę możliwości, organizować w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

2.    Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
  ul. Krakowska 172
  32-089 Biały Kościół
 • tel: (+12) 419-03-80
  tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć