Linki

Menu

Regulamin konkursu na opowiadanie w ramach projektu: „Czytanie - lubię to!” 2015 Regulamin konkursu na recenzję książki w ramach projektu: „Czytanie- lubię to!” 2014 Regulamin konkursu na plakat w ramach projektu: „Czytanie - lubię to!” 2014 Podsumowanie I etapu projektu: „Czytanie- lubię to!” 2014

Projekt: „Czytanie - lubię to!”

Regulamin konkursu na opowiadanie w ramach projektu: „Czytanie - lubię to!” 2015

Regulamin konkursu na opowiadanie

w ramach projektu: „Czytanie- lubię to!”

1. Organizatorem i fundatorem nagród projektu:

„Literackie fantazje na temat książek” zwanego dalej Konkursem jest Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele- biblioteka szkolna.

2.Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.

3.Celem konkursu w ramach projektu jest:

a. aktywizacja młodzieży;

b. integracja środowiska uczniowskiego wokół biblioteki;

c. edukacja i kształcenie wyobraźni;

d. promowanie talentów literackich;

e. promowanie literatury

f. rozwijanie czytelnictwa.

4. Warunki uczestnictwa:

a. Udział w konkursie jest wolny od wszelkich opłat.

b. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły- miłośników literatury.

c. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez  uczestnika.

d. Uczestnik może dostarczyć tylko jedną, niepublikowaną i nie nagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.

e. Zgłoszone na Konkurs prace powinny być dostarczone w formie wydruku (czcionka Times New Roman 12 pt, odstępy pojedyncze) i podpisane wybranym przez autora pseudonimem. Do wydrukowanego tekstu pracy należy dołączyć opisaną pseudonimem autora, zaklejoną kopertę, w której znajdzie się  metryczka zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy) Dodatkowo- plik zawierający tekst pracy, podpisany pseudonimem należy przesłać drogą mailową na adres: bib.gimBK@wp.pl.

Uczestnicy konkursu dostarczają także wypełnione przez rodziców/opiekunów oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, składając je osobno u nauczyciela- opiekuna konkursu.

f. Prace mogą mieć dowolną ilość znaków.

g. Autorzy recenzji wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych i wizerunku w regionalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.).

h. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla organizatora do korzystania ze zgłoszonych recenzji w zakresie publicznego rozpowszechnienia.

 

5. Termin i miejsce dostarczenia prac:

Opowiadania należy składać od 23.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w bibliotece szkolnej Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego .

6. Wyłonienie laureatów Konkursu:

a. Opowiadania zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu.  Decyzja jury jest ostateczna.

b. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17.12.2015. . W tym dniu zostaną ogłoszeni laureaci.

c. W konkursie przewidziano nagrody; punkty za udział w projekcie czytelniczym/oceny z j.polskiego/nagrody książkowe dla laureatów.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie:

 

Opiekun projektu: mgr Mirosława Szeptycka

 

Załącznik do regulaminu- wzory oświadczeń dla uczestników

 

 

 

ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka................................................................. w celu  udziału w projekcie: „Czytanie – lubię to!” i towarzyszących mu imprezach i konkursach organizowanych przez Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele:  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn.zm. )

 

...................................................                               ............................................................          

 

miejscowość i data                             czytelny podpis Rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

W związku z udziałem mojego dziecka:.........................................................................

w projekcie: „Czytanie – lubię to!” i towarzyszących mu imprezach i konkursach organizowanych przez Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele:

 

  1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne: kopiowanie oraz wykorzystanie zdjęć  uczestnika (gala konkursowa), bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu realizacji założeń konkursu  i prezentacji jego wyników.

 

2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na   wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka oraz umieszczenie ich na stronie internetowej organizatorów w materiale informującym o konkursie i prezentującym prace uczestników.

 

...................................................                               ............................................................          

 

miejscowość i data                             czytelny podpis Rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
    ul. Krakowska 172
    32-089 Biały Kościół
  • tel: (+12) 419-03-80
    tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć