Linki

Menu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zadania Samorządu Uczniowskiego Kodeks gimnazjalisty Skład samorządu Sekcje Sprawozdanie 2014/2015 "Lider Samorządu Uczniowskiego" 2014/15 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 Harmonogram pracy 2015/16 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego- II półrocze 2015/2016 Podsumowanie działalności SU (I półroczu 2015/2016 w formie prezentacji) ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/17

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego

w Białym Kościele

 

Podstawa prawna regulaminu:

 1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
 2. Statut Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele.

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „SU”.
 2. SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. SU działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego zgodny ze Statutem Szkoły.
 4. Działalność SU wspiera i  nadzoruje opiekun – nauczyciel wybrany przez ogół uczniów.

 

Rozdział II

Organ Samorządu Uczniowskiego

§2

 1. SU jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej wobec organu szkoły, organów i organizacji pozaszkolnych.
 2. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

                        - samorządy klasowe

                        - radę uczniowską

 

 1. Samorząd klasowy wybierany jest w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy.
 2. Samorząd klasowy składa się z  3 osób:

                          - z przewodniczącego

                           - zastępcy

                           - skarbnika

5. Zmiany w samorządzie klasowym przeprowadzane są na zebraniach klasowych w zależności od potrzeb.

§3

 

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

                         - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

                         - zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

                         - skarbnik

                         - sekretarz

 1. Samorządy klasowe tworzą Zarząd SU.
 2. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powołać sekcje stałe lub doraźne.

      Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres istnienia, przewodniczącego,  

      odpowiedzialnego  za jej pracę oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 1. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczący zebraniom.
 2. Do zadań zastępcy należy, wspomaganie przewodniczącego, we wszystkich zadaniach wnikających z jego funkcji.
 3. Sekretarz samorządu czuwa nad dokumentowaniem realizacji zadań.
 4. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty.
 5. W pracy SU pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów SU na forum Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział III

Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

§4

 

 1. Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia społecznego.
 2. Wyrabianie w uczniach samodzielności, odwagi życiowej i inicjatywy.
 3. Uczenie młodzieży demokratycznych form współżycia i organizowania się na zasadzie stowarzyszenia ludzi równych wobec prawa.
 4.  Kształtowanie u uczniów postaw świadczących o gotowości do zachowań prospołecznych, bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi.
 5. Zapewnienie uczniom poczucia godności i wartości osobistej jako osobom prywatnym i jako członkom grupy.
 6. Wzajemne wspieranie się uczniów, współdziałanie, współodpowiedzialność za losy jednostek i grupy, rzecznictwo interesów rówieśniczych i korzystanie z takiego rzecznictwa.
 7. Powstawanie i funkcjonowanie autentycznego przedstawicielstwa uczniów w postaci organów samorządowych, współudział w doskonaleniu pracy szkoły w ulepszaniu metod nauczania i wychowania.

Realizacja idei autentycznego partnerstwa w stosunkach uczniów z dorosłymi.

 

 

Rozdział IV

Praca Samorządu Uczniowskiego

§5

 

 1. Zebrania Rady SU, Zarządu SU, sekcji zwołuje opiekun SU.
 2. Zwołanie SU może być na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych rad uczniowskich.
 3. Zebrania SU powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w półroczu.
 4. Do zadań klasowych rad uczniów należą:
  • Współpraca z wychowawcą (pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań),
  • Pomoc uczniom uczącym się słabo,
  • Organizacja imprez klasowych,
  • Przedstawienie wychowawcy wniosków dotyczących klasy,
  • Występowanie za pośrednictwem Rady Rodziców do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
 5. Do zadań SU należy w szczególności:
  • Współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki
  • Występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  • Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły
  • Mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących konfliktów szkolnych
  • Współorganizowanie uroczystości szkolnych
  • Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej
  • Organizowanie samopomocy koleżeńskiej
  • Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne
  • Dba o wystrój szkoły, (zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego)
  • Organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły i środowiska
 6. Realizacji zadań winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

 

 

 

 

Rozdział V

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

§6

 

 1. Samorząd Klasowy:
  • Reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z SU,
  • Organizuje życie klasy ( imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.)
  • Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy w klasie
  • Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 2. Rola Samorządu Uczniowskiego:
 3. Uchwalenie Regulaminu SU
 4. Podejmuje uchwały w sprawie dokonywanie zmian w Regulaminie
 5. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU
 6. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
 7. Opiniuje wybór opiekuna SU
 8. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 9. Kieruje pracą SU
 10. Dokonuje uchwały Rady SU
 11. Dokonuje wyboru opiekuna po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie SU
 12. Czuwa nad terminową realizacją planu pracy
 13. Pomaga w przygotowywaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych
 14. Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 15. Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły. Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji
 16. Opiniuje prace nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły
 17. Organizuje akcje dochodowe
 18. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 19. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi celami
 20. Jawniej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania
 21. Rozwijania własnych zainteresowań
 22. Wybory nauczyciela będącego opiekunem samorządu
 23. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej, rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami

Prawa i obowiązki uczniów znajdujących się w Statucie Szkoły

 

 

Rozdział VI

Zasady przeprowadzania wyborów

§7

 

 1. Wybór do SU odbywa się według opracowanego regulaminu.
 2. Wybory Su i opiekuna odbywają się na koniec danego roku szkolnego (maj/ czerwiec) w głosowaniu tajnym i powszechnym.
 3. Wybory organizuje Rada SU wraz z opiekunem samorządu, który czuwa nad poprawnym przebiegiem wyborów.
 4. Prawo do wyboru maja uczniowie wszystkich klas.
 5. każda klasa (I, II)podaje po trzech kandydatów do SU i organizuje akcję wyborczą dla swoich przedstawicieli.
 6. Komisja wyborcza dostarcza każdej klasie karty do głosowania z kandydatami i umożliwia oddanie głosu każdemu uczniowi

      ( obecnemu w danym dniu w szkole).

 1. Głosujący na swojej karcie wyborczej stawia  X przy trzech nazwiskach- kandydatach.
 2. Głosujący na swojej karcie wyborczej wpisuje nazwisko nauczyciela- kandydata na opiekuna SU.
 3. Komisja wyborcza oblicza głosy, sporządza protokół z wyborów.
 4. Przewodniczącym samorządu zostaje kandydat, który otrzyma największa liczba głosów, następni zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem.
 5. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą ilość głosów i wyraził na to zgodę.
 6. Organizator wyborów ogłasza wyniki na apelu ogólnoszkolnym.
 7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych trwa jeden rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§8

 

 1.  Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziały nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2.  Czuwanie nad prawidłowym działaniem SU, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3.  Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4.  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5.  Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej .
 6.  Opiekunowi przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji SU nie zgodnych ze statutem szkoły.

 

 

 

Rozdział VIII

Finanse samorządu uczniowskiego

§9

 

 1.  SU może posiadać własne środki finansowe.
 2.  Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest na zabraniu SU.

 

 

Rozdział IX

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§10

 

1. SU posiada:

 • Regulamin SU
 • Zeszyt protokołów
 • Roczny plan pracy
 • Książkę wpływów i wydatków
 • Sprawozdanie z działalności z I i II semestr.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
  ul. Krakowska 172
  32-089 Biały Kościół
 • tel: (+12) 419-03-80
  tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć